Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Enkel schriftelijke afwijking is mogelijk.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit, alsook voor transacties met particulieren.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de offerte.
 2. Network and VoIP Services garandeert een uptime van 99,5% op jaar basis en dit enkel geldig van maandag t.e.m. vrijdag tussen 07u en 22u.
 3. Network and VoIP Services behoudt ook het recht om onaangekondigde werken uit te voeren op servers in de Cloud en dit na 22u op maandag t.e.m. vrijdag en tijdens het weekend/feestdagen. Dringende onderhoudswerken kunnen ook tijdens de werkingsuren uitgevoerd worden, deze zullen steeds gecommuniceerd worden naar de klant.
 4. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 5. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 6. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk worden aangebracht binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden, onverminderd het bepaalde in artikel 5
 7. Network and VoIP Services als verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade veroorzaakt door de eindklant of problemen die zich kunnen voordoen door een fout in het fabricageproces. De waarborg voor verborgen en zichtbare gebreken is hoe dan ook beperkt tot 1 jaar vanaf de datum van de verkoop, tenzij de fabrikant een kortere termijn voorziet. In dat geval wordt de waarborg verstrekt door Network and VoIP Services beperkt tot deze kortere termijn, onverminderd het bepaalde in artikel 4.
 8. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na uitgiftedatum.
 9. Afgezien van de verhuurde materialen die vanzelfsprekend eigendom blijven van de verhuurder, blijft de geleverde koopwaar eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De huurder moet de verhuurde goederen in goede staat bewaren en aldus teruggeven aan het einde van de overeenkomst.
  Bij gebrek aan betaling van de verhuurfactuur op de 15de dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door de verhuurder van rechtswege en via een aangetekend schrijven worden ontbonden. Ook kan het aanbieden van operationele diensten geschorst worden en dit zonder aankondiging, tot regularisatie, één en ander onverminderd het betalen van schadevergoeding door de ingebreke gebleven huurder.
 10. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd op basis van de wettelijke rentevoet.
 11. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante schade.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 13. Inzake alle geschillen betreffende de huidige overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.